Home » Archive by category ห้องสมุดกับการตลาด

PR ยุคดิจิทัล

กิจกรรมในโครงการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน หัวข้อ “PR ยุคดิจิทัล” วิทยากร อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดโดย งานสื่อสามวลชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ผู้เข้าร่วมสัมมนา นายอภิชัย อารยะเจริญชัย ประเด็นของการบรรยายในครั้งนี้ ผู้จัดต้องการเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการ PR ในยุคใหม่ที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยผู้ทำงานด้านนี้ส่วนมากยังไม่เข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้องในการนำสื่อเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ แต่มักจะใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการถ่ายทอดสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรมของผู้รับสาร สถานะทางสังคม อุปนิสัย จิตวิทยา ฯลฯ หรือแม้กระทั่งตัวหน่วยงานที่ต้องการกระจายข่าวสารออกไป เพราะในโลกยุคใหม่การส่งสารแบบทางเดียวหรือสองทางนั้นอาจไม่เพียงแล้ว การเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้รับสารและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์เกิดผลที่ดีตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น
Continue reading

การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (ตอนที่ 2)

“ห้องสมุด” กับ “การตลาด” ขอดเกล็ดความรู้มาจากการประชุมวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge: Library, New Media & Technology) (ข้อเขียนนี้ดึงแนวคิดสำคัญจากการร่วมสัมมนาออกมา รายละเอียดดูและขยายความรู้ต่อได้จากสไลด์ของวิทยากรด้านท้าย และมีการเพิ่มเติมความรู้จากแหล่งอื่นๆ ด้วยเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น) หนึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ที่มีการหยิบยกมาพูดถึงบ่อยครั้งคือการดำเนินกิจการของห้องสมุดภายใต้กรอบความคิดทางการตลาด เมื่อพูดถึงการตลาด คนส่วนใหญ่มักคิดถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่มุ่งเป้าเพื่อผลกำไรทางการค้า แต่ความจริงแล้วการตลาดอยู่ใกล้ชิดกับเรามากกว่าที่คิด การตลาดอยู่รอบตัวเราตั้งแต่เกิดจนตาย กับห้องสมุดแล้ว การตลาดเข้ามามีบทบาทอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และในช่วงเวลาที่ก่อให้เกดความคลางแคลงใจต่อการมีอยู่ของห้องสมุด การตลาดนิ่งมีส่วนสำคัญในการดำรงอยู่ของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น ทุกคนพยักหน้ากันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อถูกถามว่าการตลาดสำคัญต่อห้องสมุดใช่ไหม แต่มีไม่กี่คนที่บอกได้ว่าแล้วตกลงห้องสมุดของท่านนำกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรมาปรับใช้
Continue reading

งานประชุมวิชาการ “Branding กับห้องสมุด” (ตอนที่ ๒ : TK Park กับ ครอบครัวข่าว ๓)

สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง “Branding การสื่อสารอัตลักษณ์ของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ” วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นโชคดีอีกเช่นกันที่ได้เห็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้าง Brand ของห้องสมุดในดวงใจของใครหลายคนอย่าง TK Park และตัวอย่างจากสื่อสารมวลชนยักษ์ใหญ่จาก ช่อง ๓ โดยคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ทั้งสองกรณีศึกษามีแบรนด์ที่มีพลังมากในสังคมไทย แต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาและมีแผนงานที่ต่อเนื่องยาวนาน
Continue reading

งานประชุมวิชาการ “Branding กับห้องสมุด” (ตอนที่ ๑)

สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง “Branding การสื่อสารอัตลักษณ์ของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ” วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ ๖-๗ กันยายน ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการซึ่งจัดโดยชมรมห้องสมุดเฉพาะ ในหัวข้อที่ค่อนข้างทันสมัยมากสำหรับวงการห้องสมุด คือเรื่องของการสร้าง Branding ของห้องสมุด แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องปกติสามัญสำหรับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ แต่กับห้องสมุดซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ ทั้งที่ความจริงเกือบทุกห้องสมุดก็ทำ Branding ของตัวเองไปแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้ตัว จนกระทั่งเริ่มมีผู้สนใจศึกษาในกรณีของห้องสมุดอย่างจริงจังขึ้นมา
Continue reading