Monthly Archive: February 2018

ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 480 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 510 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนพิการ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้สำหรับคนพิการภายในศูนย์ฯและประชาชนในชุมชนต่อไป

ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยทางสาขาจะนำหนังสือบริจาคไปมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคี อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาครูนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีที่ห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียนได้รับความเสียหายเนื่องจากประสบอุทกภัยอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 660 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 710 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนเฮงฮั้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบต่อไป

ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 770 เล่ม และวารสาร จำนวน 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ให้แก่สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำไปส่งมอบต่อให้กับเด็ก ๆ ในมูลนิธิดวงประทีป จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสรู้สึกเท่าเทียมกับเด็กทั่วไปในสังคม และส่งเสริมคุณธรรมและจิตสำนึกให้กับนักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในมูลนิธิและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 750 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ให้แก่ชมรมอาจารย์เกษียณ (SuperSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งมอบต่อแก่โรงเรียนตำบลท่าเสา ในกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป