ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       20 มิถุนายน 2555 : หน่วยจดหมายเหตุฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ และคุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ (ศิษย์เก่า SC รุ่น 2) ให้สัมภาษณ์เรื่องราวความทรงจำถึง ศาสตราจารย์ ดร.ประสพ รัตนากร ปูชนียบุคคลของประเทศที่มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์
มาตั้งแต่เมื่อครั้งเริ่มการก่อตั้ง