ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       28 พฤศจิกายน 2555 : คณะผู้บริหาร สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ.อุดม จีนประดับ ผู้อำนวยสำนักหอสมุดกลาง เข้าเยี่ยมชมและดูงานของห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข