กิจกรรม

       18 กุมภาพันธ์ 2557 : บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ในโอกาสเข้าศึกษา
ดูงานห้องสมุด