กิจกรรม

        4 เมษายน 2557 : บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข