กิจกรรม

        3 สิงหาคม 2558 : ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาชีวเคมี และ
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 สาขาเคมี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณหอเกียรติยศ
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข