กิจกรรม

        21 ตุลาคม 2558 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 57 ขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานกิจกรรม ตึกกลม โดยเมื่อเริ่มแรกก่อตั้งนั้นได้รับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2501 ให้เป็นโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อมาในปี 2503 ได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก และเปลี่ยนชื่อใหม่ภายหลัง เมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้พระนามาภิไธย "มหิดล" เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัย เป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2512

        ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยในปี 2558 นี้นับเป็นปีที่ 57 แห่งการก่อตั้ง ในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากมีพิธีประดิษฐานรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ซึ่งดำเนินการจัดสร้างโดยคณะวิทยาศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระคุณของท่านที่มีต่อศิษย์และวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร อาทิ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น รวมถึงคณะผู้บริหารปัจจุบันและในอดีตของคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

        นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ซึ่งได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ "เราจะยกระดับการวิจัยและการพัฒนาของไทย ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร" ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากเช่นกัน

        ภายในงานยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัล 4 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ รองศาสตราจราย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา และมีพิธีแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ