กิจกรรม

        3 พฤษภาคม 2559 : ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าศึกษาและชมการสาธิตการทำงาน ของเครื่องสแกนเอกสาร การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ และชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข