กิจกรรม

        15 กรกฎาคม 2559 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นเพื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล" ทั้งนี้ย่อมมาจากรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคง อันเกิดจากการแผ้วทางจากยุคเริ่มต้นโดย "อาจารย์สตางค์" ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรก เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่าน ชาวคณะวิทยาศาสตร์จึงพร้อมใจจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่าน คือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี

        ในปี ๒๕๕๙ นี้ นับเป็นปีที่ ๙๗ พิธีจัดขึ้นภายในห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน โดยมีอดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่าอาวุโส อาจารย์อาวุโส เข้าร่วมงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภน อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม, ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มีวุฒิสม และคุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ เป็นต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีจำนวนมากกว่า ๒๐๐ คน

ภาพโดย: นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, นายเทพทัต คุ้มสังข์ และ นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข