กิจกรรม

        14 กันยายน 2559 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ. ดร.พีรศรี
โพวาทอง และ ดร. ชมชน ฟูสินไพบูลย์ ในการเข้าเยี่ยมชมอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบอาคารประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2506-2516 อันเป็นประโยชน์ในการออกแบบและอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดรังวัดและค้นคว้างานสถาปัตยกรรม (Measurement & Research in Architecture)