กิจกรรม

        27 มกราคม 2561 : ต้อนรับอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อแนะนำทรัพยากร บริการสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องสมุด อันเป็นหนึ่งในกิจกรรม Open House ของภาควิชาชีวเคมี โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อได้ทราบถึงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน สวัสดิการและบริการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล