กิจกรรม

        6 กุมภาพันธ์ 2561 : รศ. ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ คุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พร้อมด้วยบุคลากรจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2561