กิจกรรม

        4 เมษายน 2561 : ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เข้าชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์