กิจกรรม

        22 พฤษภาคม 2561 : ศึกษาดูงานการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์และการจัดทำฐานข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม