กิจกรรม

        27 ตุลาคม 2561 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ mASEANa ครั้งที่ 6 จำนวน 40 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ สถาปนิก นักวิชาการด้านการอนุรักษ์อาคาร นักศึกษา ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าชมอาคารปาฐกถา (ตึกกลม) และกลุ่มอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นตัวอย่างของมรดกสถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่มีการออกแบบที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม โดยมี ดร.พินัย สิริเกียรติกุล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้นำบรรยาย

        การประชุมวิชาการนานาชาติ mASEANa ครั้งที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยสมาคมอิโคโมสไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรเพื่อการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมโมเดิร์น ประเทศญี่ปุ่น (do.co., mo.mo. Japan) และ Japan Foundation ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก do.co, mo.mo International และ คณะกรรมการมรดกสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 20 แห่ง ICOMOS International (สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ)