กิจกรรม

        29 สิงหาคม 2562 : คุณเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้ค้นคว้าข้อมูลจากคลังเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับจัดทำนิทรรศการเนื่องในวันมหิดล