กิจกรรม

        03 กันยายน 2562 : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดทำคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล" ให้แก่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์