กิจกรรม

14 พฤศจิกายน 2562 : อาจารย์ ดร.เยาวรินทร์ นครภักดี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา พร้อมด้วย Prof. Seiji Okada จาก Kumamoto University อาคันตุกะของภาควิชาพยาธิชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น