กิจกรรม

05 กุมภาพันธ์ 2564 : จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ และ พระฉายาลักษณ์ แห่งราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อม QR Code