กิจกรรม

08 กุมภาพันธ์ 2564 : นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด Special Lectures of Nobel Laureates บริเวณหน้าห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล 21 ท่าน ที่เดินทางมาบรรยายพิเศษ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง