กิจกรรม

6 พฤศจิกายน 2564 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษพร้อมนำชมอาคารและสถานที่สำคัญภายในคณะวิทยาศาสตร์ อาทิ ตึกกลม กลุ่มอาคารเรียนและทดลองวิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนวิวัฒนาการ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ฯลฯ ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ Mahidol Science Navigator รุ่นที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของคณะฯ ได้เห็นสถานที่จริง อันจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อสำคัญสำหรับการทำหน้าที่มัคคุเทศก์พิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยมี ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายและนำชม

ภายหลังการบรรยายเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตร โดย รศ .ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษา MUSC Navigator รุ่นที่ 1 ทั้ง 11 ท่าน ณ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

อนึ่ง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามัคคุเทศก์ของคณะวิทยาศาสตร์ (Mahidol Science Navigator) จัดอบรมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นในการเป็นมัคคุเทศก์ให้แก่นักศึกษา เพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ