Home » จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ » สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓

สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เสวนาออนไลน์ผ่าน Webex Meeting)

หัวข้อการเสวนาแบ่งเป็นสองช่วง
ช่วงเช้า : เรื่อง จดหมายเหตุวิถีใหม่ โดย อาจารย์จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รับชมการเสวนาได้ที่ https://youtu.be/jvKVMlkEEAI

ช่วงบ่าย : เรื่อง การปรับตัวในยุค New Normal และการ Reskill – Upskill โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
รับชมการเสวนาได้ที่ https://youtu.be/tldD98L5dRc