Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

ส่งหนังสือ โรงเรียนผังปาล์ม 7

ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 190 เล่ม และวารสาร จำนวน 10 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 200 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนผังปาล์ม 7 จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านปากดอนสัก

ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านปากดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

มอบหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจะนำหนังสือที่ได้รับไปจัดห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

มอบหนังสือ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก

ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนศาสนูปถัมภ์

ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 970 เล่ม และวารสาร จำนวน 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน  

ส่งหนังสือให้โรงเรียนวัดจรเข้ไล่

ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 680 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

ครั้งที่ 29/2566

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือโรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา

ครั้งที่ 28/2566

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือ โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ครั้งที่ 27/2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือ โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

ครั้งที่ 26/2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 3 โรงเรียน และ 1 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่บอน, โรงเรียนท่าแกวิทยากร, โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขากูเตอร์โก และมูลนิธิบ้านนานา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน