Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่ 40/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 39/2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,480 เล่ม และวารสาร จำนวน 520 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 4,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่างๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

ครั้งที่ 38/2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม แก่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 12 และโครงการความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 16 ที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 37/2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกองกฐินสามัคคี ไปมอบให้โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 36/2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 8,500 เล่ม แก่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร นำหนังสือเข้าห้องสมุดของคณะ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าความรู้ของนิสิต อาจารย์ บุคลากรของคณะ และผู้ที่สนใจในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 35/2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่บริษัท รามอินทรา อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการนำอุปกรณ์การเรียนการสอนและของใช้ที่จำเป็น ไปบริจาคที่โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต๋อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 34/2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 จังหวัดนครนายก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 33/2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,915 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,015 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 32/2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 31/2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนสุรินทรศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป