Tagged: บริจาคหนังสือ

มอบหนังสือโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

ครั้งที่ 12/2567

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกวต, โรงเรียนดอยลานพิทยา, โรงเรียนบ้านละอูบ, โรงเรียนบ้านแม่ขีด, โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่ – บูรพา,โรงเรียนบ้านโปง,โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา และโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว)

ครั้งที่ 11/2567

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และบริจาคหนังสือกับสื่อการเรียนการสอน พร้อมจัดชั้นหนังสือ จำนวนทั้งสิ้น 150 เล่ม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว) โดยมีกิจกรรมให้เด็กภายในศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมดังนี้ จับคู่สีตุ๊กตาลงตะกร้า ตอบคำถามจากบัตรคำศัพท์ และตอบคำถามจากการฟังนิทาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ส่งหนังสือ โรงเรียนบ้านต้นส้าน

ครั้งที่ 10/2567

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านต้นส้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน  

มอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

ครั้งที่ 9/2567

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,980 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด (Thai Rebirth) ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

กองกฎหมาย กรมศุลกากร มอบหนังสือ

กองกฎหมาย กรมศุลกากร

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย กรมศุลกากร ได้มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก แบบฝึกคัดลายมือ หนังสือเรียนระดับมัธยมปลาย และหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือโรงเรียนธนาคารออมสิน

ครั้งที่ 8/2567

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,400 เล่ม แก่โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รับหนังสือ

ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,980 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

ส่งหนังสือ โรงเรียนผังปาล์ม 7

ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 190 เล่ม และวารสาร จำนวน 10 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 200 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนผังปาล์ม 7 จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านปากดอนสัก

ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านปากดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน