การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559เวลา 08.30 – 16.30 น ผู้เข้าร่วมการประชุม 1. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล 2. นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ 3. นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ วันที่ 23 พ.ย. 2559 สรุปหัวข้อการประชุม ได้ดังนี้ หัวข้อที่ 1 แผนพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์ในมิติสถาบันการศึกษา วิทยากร : ดร. กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...
Continue reading

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ (7 ธันวาคม 2559)

ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ผู้ร่วมกิจกรรม : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ : 7 ธันวาคม 2559 สำนักราชเลขาธิการ เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ จัดตั้งขึ้นในสมับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทบาทและหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการจะปรับเปลี่ยนไปตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์และตามนโยบายการบริหารประเทศของแต่ละรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๒๓  สำนักราชเลขาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำโครงการห้องสมุดสำนักราชเลขาธิการ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่อยู่ในรูปของเอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์ และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ และเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์โดยเฉพาะ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นฝ่ายห้องสมุดเฉพาะ สำนักราชเลขาธิการ และศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ตามลำดับ
Continue reading

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ (22 กันยายน 2559 : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ)

การอบรมโครงการความรู้พิพิธภัณฑศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ” โดย กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ และ กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ 22 กันยายน 2559 สถานที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี ศึกษาเรื่อง ศาสตร์พระราชา : การบริหารพิพิธภัณฑ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยเข้าชมและศึกษาการบริหารจัดการของ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านพิพิธภัณฑ์ รวมถึงงานอื่นๆ ได้อย่างลงตัว ศาสตร์พระราชา หรือหลักการทรงงาน สามารถสรุปได้เป็น 23 หัวข้อสำคัญ คือ
Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การใช้งานระบบ Mahidol Personal Web”

วิทยากร       คุณณัฐพล สว่างจิตต์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้างานพัฒนาสื่อผสม  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล วันที่อบรม    วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้เข้าอบรม :  นางสาวนุชสรา   บุญครอง, นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร เป็นการอบรมระบบ Mahidol Personal Web พัฒนาโดยทีมกองเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสร้างเว็บเพจส่วนบุคคล ตามแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Corporate Identity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้งานในเบื้องต้นดังนี้ 1....
Continue reading

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA (Resource Description & Access)

วิทยากร       คุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ รองผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่อบรม    วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 สถานที่         ห้องสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้เข้าอบรม :  นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา, นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน RDA RDA – มาจากคำว่า Resource Description and Access หมายถึง มาตรฐานการลงรายการและการเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัล เริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ.1997 เป็นมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล เพื่อมาแทนที่มาตรฐานการลงรายการ AACR2 ใช้สำหรับลงรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์และวัสดุอื่น ๆในห้องสมุด รวมถึงชุมชนอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์/ห้องแสดงงานศิลปะ, หอจดหมายเหตุ, สำนักพิมพ์...
Continue reading

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ (15 กันยายน 2559 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)

การอบรมโครงการความรู้พิพิธภัณฑศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ” โดย กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ และ กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ 15 กันยายน 2559 สถานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ศึกษาเรื่อง การบริหารองค์กรเพื่อสังคม เมื่อสังคมเจริญก้าวหน้าและมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงเกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย และยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะจนเกินกว่าที่หน่วยงานของรัฐจะรับมือได้ จึงเกิดองค์กรสาธารณประโยชน์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ก่อเกิดองค์กรเครือข่ายที่มีเป้าหมายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ซึ่งกิจการเพื่อสังคมจะมีลักษณะพิเศษและแตกต่างจากองค์กรภาคเอกชนทั่วไป ที่มีเป้าหมายทางธุรกิจเป็นหลัก แตกต่างจากกิจกรรม CSR ตรงที่เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมและเป็นองค์กรที่สร้างรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และนำรายได้กลับมาลงทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป
Continue reading

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ (8 กันยายน 2559 : หอศิลปฯ กรุงเทพฯ)

การอบรมโครงการความรู้พิพิธภัณฑศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ” โดย กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ และ กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ 8 กันยายน 2559 สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาของครั้งนี้อยู่ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้ร่วมสัมมนาจะต้องเข้าชมและศึกษาการจัดนิทรรศการและเก็บเกี่ยว Content ที่ได้ นำมาอภิปรายร่วมกันเพื่อตกผลึกประเด็นสำคัญ นิทรรศการที่เข้าชมประกอบด้วย นิทรรศการภาพเขียน “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม โดย ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ นิทรรศการ “ตึก” โดยศิลปิน ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ นิทรรศการ “เดินสู่หนไหน?” โดยศิลปินชาวเกาหลี Koo Youenmo นิทรรศการ “แรงงาน ไม่มีประวัติศาสตร์”...
Continue reading

การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล

จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ 2. นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา การบรรยาย เรื่อง “เสริมสร้างการเรียนรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โดย คุณภาวัช ทองเนื้อแปด และคุณวัชราวลี ดาโต๊ะ   สิ่งที่จะเกิดในอนาคต… ความท้าทายในอนาคต สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี 2568 โดยจะมีคนอายุเกิน...
Continue reading

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ (1 กันยายน 2559 : วังบางขุนพรหม)

การอบรมโครงการความรู้พิพิธภัณฑศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ” โดย กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ และ กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ 1 กันยายน 2559 สถานที่ วังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งของภาครัฐและเอกชน อาทิ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าฯ ท้องฟ้าจำลอง อพวช. กรมทรัพยากรธรณี และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นบ้านฯ เป็นต้น ในวันแรกมีการเปิดเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ของพิพิธภัณฑ์ไทยกับ ICOM : International Council of Museum หรือ สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์คือ คุณจารุณี อินเฉิดฉาย ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก และ คุณปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย...
Continue reading

ประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนผู้เข้าประชุม นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ จัดประชุมเพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการประชุมมีดังนี้ 1. การสร้างระเบียนสมาชิก (New Record Patron) – น.ศ ป.โท/เอก ที่เคยเป็นสมัครสมาชิกมาก่อน ให้ดำเนินการสร้างระเบียนสมาชิกใหม่ โดย Copy Record และกรอกข้อมูลในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น Barcode, Student ID เป็นต้น – การแจ้งลบระเบียน ให้ใส่ข้อมูลในส่วน PCODE2 เพื่อระบุเหตุผลในการลบ เช่น สำเร็จการศึกษา เกษียณ ลาออก เป็นต้น 2. การต่ออายุหนังสือ (Renew)...
Continue reading