ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2560)

กิจกรรม Focus Group เพื่อพิจารณาการบอกรับวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561
โดยเรียนเชิญคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชา
ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Life Sciences) และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (PreClinic)
วันที่ 4, 6, 12 กันยายน 2560 ณ STANG Co-working Space ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข