ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2560)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวิทยากษีณานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
จัดเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน คุณศิริพร เพลินพนา
วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และ ร้านอาหารบ้านอาจารย์ ถนนรางน้ำ