ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2564)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณพื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและบุคลากร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564