ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 " ชั้นสูง
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล