ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2560)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวน 23 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ โดยมี คุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศฯ และ คุณเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริการต่างๆ พร้อมนำชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ในการดำเนินงานของห้องสมุดให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันของทั้งสององค์กร
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข