ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2563)

ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มอบโปสเตอร์และน้ำดื่มบุ๊คแฟร์ 2020

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ทีมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มอบโปสเตอร์และน้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020 ให้แก่ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ในโอกาสนี้ได้เรียนเชิญ คุณผจญ คงสบาย หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ และ คุณเพ็ญศรี ไชยพงศ์ หัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณจันทรา เทพอวยพร หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และ คุณอังคณา อินทรพาณิชย์ หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดวันที่ 29 มกราคม 2563