ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2563)

อบรมวิธีการใช้ Google Drive เพื่อการจัดเก็บข้อมูล

นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร "การอบรมวิธีการใช้ Google Drive เพื่อการจัดเก็บข้อมูล" โดยให้ทุกส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัล จัดโดย งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)