ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2564)

คณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์ รองผู้อำนวยการภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากร จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ฐานข้อมูล Turnitin สำหรับใช้ตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ และระบบ Back Office สำหรับจัดการสารสนเทศภายในองค์กร ให้การต้อนรับโดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และทีมบุคลากร ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท