ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2564)

อบรมการสร้างเว็บไซต์ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน โดยใช้ WordPress

นางสาวนุชสรา บุญครอง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ WordPress ให้กับบุคลากรภาควิชาพยาธิชีววิทยา งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)