ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2560)

อบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder : Training and Workshop การใช้งานฐานข้อมูล SciFinder
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ACSI (สำหรับนักศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยา)
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล