ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2560)

อบรม "การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Mahidol Personal Web"
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล