ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2560)

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 (เบื้องต้น)
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา  13:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล