Privacy Notice for Electronic Information Service

ประกาศความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ขอใช้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ห้องสมุด”) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามนี้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้ตอบแบบสอบถามได้ทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการจัดเก็บ สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และช่องทางการติดต่อ


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  1. ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
  2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  3. ข้อมูลการศึกษาหรือการทำงาน ได้แก่ สถานะ ภาควิชา/หน่วยงานที่สังกัด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ห้องสมุดมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังนี้

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล ฐานทางกฎหมาย
เพื่อใช้ในการติดต่อและยืนยันตัวบุคคลที่ขอใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน, ข้อมูลการติดต่อ การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
เพื่อจัดทำสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ ข้อมูลการศึกษาหรือการทำงาน การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ห้องสมุดจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้จะมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนได้หลังจากการประเมินผลแบบสอบถามเสร็จสิ้น


สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของห้องสมุด หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access)
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ห้องสมุดได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to Data Portability)
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object)
  4. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure)
  5. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
  6. สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification)

ซึ่งห้องสมุดจัดให้มีช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิในหัวข้อ “การติดต่อ”

ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และ ห้องสมุดอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอำนาจกระทำแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย


การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ห้องสมุดมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงกำหนดผู้มีสิทธิในการเข้าถึง เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของห้องสมุด

นอกจากนี้ ห้องสมุดได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยห้องสมุดได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม


การติดต่อ

ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าอบรม สามารถติดต่อได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 02-201-5714

โทรสาร: 02-354-7144

อีเมล: lisc@mahidol.ac.th

Line: @stanglibrary

หรือสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) ผ่านทาง E-mail : privacy@mahidol.ac.th