กิจกรรม “ยืมไม่อั้น อ่านไม่ยั้ง”

no limit

1. บริการพิเศษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น
2. สามารถยืมและยืมต่อได้เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่รวมถึง iPad และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ)
3. ใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการกับเครื่องยืม-คืนด้วยตนเอง (Self Check) หรือ ทางออนไลน์ (Self-Renew) ได้
4. ยืมหนังสือได้ไม่จำกัดจำนวนเล่มและจำนวนครั้ง
5. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 13 สิงหาคม 2567
6. หากหนังสือที่ยืม มีผู้ขอใช้บริการท่านอื่นแสดงความประสงค์ขอยืมต่อ (จอง) ห้องสมุดจะปรับระยะเวลาการยืมเป็นเวลาปกติตามสิทธิของผู้ยืม และจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบเพื่อส่งคืนตามกำหนด