Library Infographic

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
สำหรับการเรียน การสอน การวิจัย

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียน การสอน การวิจัย

เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2563

ที่มา :

  1. พระราชบัญญัติสิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, 2558 และ 2561.
  2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (2558). คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม. นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.

จำนวนผู้เข้าชม: statworker.com