Library Infographic

สุริยุปราคา (Solar Eclipse)

สุริยุปราคา

เผยแพร่ 6 มกราคม 2563

ที่มา

  1. นิพนธ์ ทรายเพชร. (2538). มหัศจรรย์ของสุริยุปราคา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค.
  2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). (6 ธันวาคม 2562). 26 ธันวา ชวนจับตา “สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย” ส่งท้ายปี.
  3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). (6 ธันวาคม 2562). เบื้องหลังของสุริยุปราคา.
  4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). (6 ธันวาคม 2562). สดร. แนะวิธีชมสุริยุปราคาอย่างไรให้ปลอดภัย.
  5. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. (2561). ณ หว้ากอ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต. กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
  6. อำนาจ เจริญศิลป์. (2538). สุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม 2538. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

จำนวนผู้เข้าชม: hit counter