Library Infographic

วิธีใช้เจลล้างมือ

วิธีใช้เจลล้างมือ

วิธีใช้เจลล้างมือ (PDF)

เผยแพร่ 26 เมษายน 2564

ที่มา
  1. Centers for Disease Control and Prevention. (25 เมษายน 2564). When and How to Wash Your Hands.
  2. กรมควบคุมโรคกระทรวงสําธํารณสุข. (25 เมษายน 2564). ข้อมูลสำหรับกํารป้องกันตนเองจํากไวรัสโคโรนําสํายพันธุ์ใหม่ 2019.
  3. ข่าวสารจุฬา. (25 เมษายน 2564) “เจลแอลกอฮอล์” ใช้อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย เลี่ยงภัยการปลอม.

จำนวนผู้เข้าชม: web counter