Library Infographic

วิกฤตขยะพลาสติก

สุริยุปราคา

เผยแพร่ 6 มกราคม 2563

ที่มา

  1. กรมควบคุมมลพิษ. (2562). (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573. (13 ธันวาคม 2562)
  2. กรมควบคุมมลพิษ. (2562). สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย.(13 ธันวาคม 2562)
  3. 'ขยะพลาสติก' ปัญหาขบคิดระดับชาติ. (17 กันยาน 2561). ไทยโพสต์. (13 ธันวาคม 2562)
  4. ณิชชา บูรณสิงห์. (2562). “ขยะพลาสติก”ปัญหาระดับโลกที่ต้องเร่งจัดการ. (13 ธันวาคม 2562)
  5. บุญช่วย ค้ายาดี. (6 พฤศจิกายน 2562). 1 ม.ค.63 เลิกใช้ถุงพลาสติก. ไทยโพสต์. (13 ธันวาคม 2562)
  6. สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2559). ขยะพลาสติก : ภัยใกล้ตัว. (13 ธันวาคม 2562)
  7. สุจิตรา วาสนาดำรงดี. (2562). ภาพรวมมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในต่างประเทศ. (13 ธันวาคม 2562)
  8. BLT Bangkok. (1 สิงหาคม 2562). คนไทยใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5,300 ตัน/วัน เอกชนหนุนยกเลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียว.(13 ธันวาคม 2562)
  9. BLT Bangkok. (22 พฤษภาคม 2562). ไทยติดกลุ่มผู้นำเข้าขยะพลาสติกสูงสุดในโลก เผยแต่ละปีคนไทยทิ้งขยะกว่า 27 ล้านตัน.(13 ธันวาคม 2562)
  10. Voice Online. (2561). 5 ตัวเลขควรรู้เกี่ยวกับพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมโลก.(12 ธันวาคม 2562)

จำนวนผู้เข้าชม: hit counter