Library Infographic

หมั่นคอยดูแลและรักษา password

หมั่นคอยดูแลและรักษา password

หมั่นคอยดูแลและรักษา password (PDF)

เผยแพร่ 22 เมษายน 2564

ที่มา
  1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน). (2 เมษายน 2564). 8 ขั้นตอนที่ต้องทำ เมื่ออีเมลโดนแฮก.
  2. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560. (2 เมษายน 2564).
  3. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2 เมษายน 2564). คู่มือคนไทยรู้ทันภัยไซเบอร์.

จำนวนผู้เข้าชม: web counter