อภิชัย อารยะเจริญชัย

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2564)

ชื่อ-สกุล
นายอภิชัย อารยะเจริญชัย (Apichai Arayacharoenchai)
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์
หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5716
e-mail: apichai.ara@mahidol.ac.th
Weblog : http://janghuman.wordpress.com
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  2. ดำเนินการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (รวบรวม ค้นคว้าข้อมูล อนุรักษ์ และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์)
  3. งานประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด
  4. งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Research Help Desk)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)
พ.ศ. 2551
1.) อภิชัย อารยะเจริญชัย. "แนะนำห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" ศปว สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2551.
พ.ศ. 2552
2.) อภิชัย อารยะเจริญชัย "Board & Blog กระแส 2.0 ยังไม่จางที่ห้องสมุดสตางค์" ศปว. สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2552) หน้า 13-15.
พ.ศ. 2553
3.) อภิชัย อารยะเจริญชัย. "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็น Library 2.0 กรณีศึกษา ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" วารสารห้องสมุด ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553) หน้า 26-38.
4.)อภิชัย อารยะเจริญชัย. "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" วารสารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553) หน้า11-12.
พ.ศ. 2554
5.) อภิชัย อารยะเจริญชัย. "แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง (All Quiet on the Western Front)" วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 32 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553. หน้า 103-116.
พ.ศ. 2555
6.) อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2555). ภายใต้กรอบสีแดงของ "นิตยสารไทม์" วารสารห้องสมุด, 56(1), 33-44.
พ.ศ. 2557
7.) อภิชัย อารยะเจริญชัย และ วรัษยา สุนทรศารทูล. (2557). การวัดและประเมินผลการใช้ Facebook. รังสิตสารสนเทศ, กรกฎาคม-ธันวาคม 20(2), 66-95.
พ.ศ. 2558
8.) อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2558). การตลาดและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง. วารสารห้องสมุด, มกราคม-มิถุนายน 59(1), 27-34.
9.) วรัษยา สุนทรศารทูล และ อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2558). ความเข้าใจเรื่อง "ลิขสิทธิ์" เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในแวดวงบรรณารักษ์. รังสิตสารสนเทศ, กรกฎาคม-ธันวาคม 21(2), 7-19.
รางวัล
พ.ศ. 2557

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2557