อภิชัย อารยะเจริญชัย

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

 
 
ชื่อ-สกุล นายอภิชัย อารยะเจริญชัย (Apichai Arayacharoenchai)
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
  หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
   
สถานที่ติดต่อ : ห้อง P112 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2201 5716
  e-mail : apichai.ara@mahidol.ac.th
  Weblog : http://janghuman.wordpress.com
   
การศึกษา พ.ศ. 2530-2536  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  พ.ศ. 2536-2540  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
การฝึกอบรมและดูงาน
พ.ศ. 2548 ศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า มหาวิทยาลัยเกียวโต และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (29 พ.ย.-3 ธ.ค. 48)
พ.ศ. 2551 ผ่านการอบรมหลักสูตร Magazine Design with InDesign โดยโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign
พ.ศ. 2552 ผ่านการอบรม “การบริหารงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์” โดยสมาคมจดหมายเหตุสยาม หอจดหมาย และหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
 
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  1.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
รวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ เผยแพร่จดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ และประสานงานกับเครือข่ายจดหมายเหตุฯ ของมหาวิทยาลัย ภาควิชาหรือหน่วยงาน วิทยาศาสตร์ จัดทำคลังความรู้จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ (MUSC Digital Archive & Museum)
1.2 ดำเนินการตามโครงการกิจกรรมของหน่วยจดหมายเหตุฯ
ส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ผลงานของหน่วยจดหมายเหตุฯ เพื่อแสดงถึงเกียรติภูมิและสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์
- เผยแพร่ข้อมูลความรู้และกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ
- จัดกิจกรรมต่างๆ และภายในและภายนอกคณะฯ
- ร่วมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมของหอจดหมายเหตุฯ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหน่วยงานภายนอก
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
- โครงการพัฒนาคลังความรู้จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (เพิ่มเติมรายการเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์)
- โครงการพัฒนาคลังบทความวิชาการฉบับย้อนหลัง (Archive Academic Article Repository)
1.3 รับผิดชอบ กำกับ และควบคุมดูแลบุคลากรในหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
2. งานประชาสัมพันธ์
  รับผิดชอบและปฏิบัติงานออกแบบ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด ได้แก่
- ป้ายประกาศ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ บอร์ดนิทรรศการ ภาพกราฟิกบนเว็บไซต์
- เขียนบทความเผยแพร่ข่าว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
- งานประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด
- สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
- เผยแพร่ความรู้และข่าวสารสู่สาธารณะทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
- เอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
3. งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Research Help Desk)
  3.1 ปฏิบัติหน้าที่บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าตามตารางปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาทำการ
3.2 ปฏิบัติหน้าที่บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากในช่วงเวลาตามตารางปฏิบัติหน้าที่ เช่น อีเมล์ สื่อออนไลน์ ผู้ใช้มาพบด้วยตนเอง
4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4.1 เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการบรรยาย ฝึกอบรม การใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรจากหน่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.2 เป็นวิทยากรฝึกอบรมการสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการปฏิบัติงาน
4.3 รับผิดชอบและดูแลครุภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ครุภัณฑ์หน่วยจดหมายเหตุฯ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ตู้แสดงรางวัลและของที่ระลึก ตู้หนังสือ Private Collection เครื่อง ATIZ และครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดหน่วยจดหมายเหตุฯ
4.4 ประสานกับงานประชาสัมพันธ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับคณะ ภาควิชา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.5 รับผิดชอบดูแลและดำเนินการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ (Facebook, Instagram)
4. โครงการ
  - โครงการจัดทำหนังสือภาพคณะวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน (ช่วงที่หนึ่ง : รวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย)
- โครงการจัดทำหนังสือ 100 ปี “อาจารย์สตางค์” (ช่วงที่หนึ่ง : วางแผนโครงร่างเนื้อหา รวบรวมข้อมูล)
- โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข, ศูนย์บริจาคหนังสือฯ
- โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ครบรอบ 10 ปี
- ผลิตผลงานเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีระบบ Peer Review
5. เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   
 
ผลงานตีพิมพ์
พ.ศ. 2551 อภิชัย อารยะเจริญชัย. "แนะนำห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" ศปว สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2551.
พ.ศ. 2552 อภิชัย อารยะเจริญชัย "Board & Blog กระแส 2.0 ยังไม่จางที่ห้องสมุดสตางค์" ศปว. สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2552) หน้า 13-15.
พ.ศ. 2553 1) อภิชัย อารยะเจริญชัย. "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็น Library 2.0 กรณีศึกษา ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" วารสารห้องสมุด ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553) หน้า 26-38.
2) อภิชัย อารยะเจริญชัย. "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" วารสารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553) หน้า11-12.
พ.ศ. 2554 อภิชัย อารยะเจริญชัย. "แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง (All Quiet  on the Western Front)" วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 32 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553. หน้า 103-116.
พ.ศ. 2555 อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2555). ภายใต้กรอบสีแดงของ "นิตยสารไทม์" วารสารห้องสมุด, 56(1), 33-44.
พ.ศ. 2557 อภิชัย อารยะเจริญชัย และ วรัษยา สุนทรศารทูล. (2557). การวัดและประเมินผลการใช้ Facebook. รังสิตสารสนเทศ, กรกฎาคม-ธันวาคม 20(2), 66-95.  
พ.ศ. 2558 อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2558). การตลาดและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง. วารสารห้องสมุด, มกราคม-มิถุนายน 59(1), 27-34.
   
ผลงานเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
พ.ศ. 2551 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์” ให้แก่อาจารย์วิทยาลัยกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" (8 ก.ค. 2553)
พ.ศ. 2553 เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การตลาดห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Web 2.0 และ Social Networking” ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (12 ก.ค. 2553)
พ.ศ. 2554 - เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (10-14 มกราคม 2554)
- เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วารสารอิเล็กทรอนิกส์: การให้บริการและการเผยแพร่" ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2 ก.พ. 2554)
พ.ศ. 2557 - เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการให้บริการด้วยใจ : Service Mind" ให้แก่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4 กรกฎาคม 2557)
- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การตลาดและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง" ในการประชุมวิชาการชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) ประจำปี 2557ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (28 พฤศจิกายน 2557)
Poster Presentation
  ร่วมกิจกรรม ปัญญามหิดล คุณภาพคนคุณภาพงาน: Mahidol Quality Fair 2014 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในกลุ่มนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ : Innovation in Quality Development - InQD หัวข้อ บริการเอกสารวิชาการด่วนพิเศษ ใน 24 ชั่วโมง ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ผลงานอื่นๆ
  - ผลงานเขียนเข้ารอบสุดท้าย การประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2556
- อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2557). มิวเซียมเล็กๆ ในโซล. [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์]. กรุงเทพ : ทำกันเอง. เข้าถึงได้จาก : www.ebooks.in.th/tham-kan-eang
- อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2557). ประวัติศาสตร์จานเดียว: พม่า. [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์]. กรุงเทพ : ทำกันเอง. เข้าถึงได้จาก : www.ebooks.in.th/tham-kan-eang