อริศรา รักษ์ดำรงธรรม

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม (Arisara Rakdamrongtham)
ตำแหน่ง
นักเอกสารสนเทศ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5892
e-mail: arisara.che@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และงานสารสนเทศฯ
  2. งานด้านกราฟฟิก
  3. งานจัดเตรียมข้อมูล สำหรับประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
  4. ดูแล จัดทำเว็บไซต์ใหม่เฉพาะกิจตามโครงการ หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย