อริศรา รักษ์ดำรงธรรม

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

ชื่อ-สกุล

นางสาวอริศรา รักษ์ดำรงธรรม (Arisara Rakdamrongtham)

ตำแหน่ง :

นักเอกสารสนเทศ

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง K527 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201-5892
e-mail : arisara.che@mahidol.ac.th

   

การศึกษา :

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การฝึกอบรมและดูงาน :

 

พ.ศ. 2557

- ผ่านการฝึกอบรมในโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 หัวข้อ "เทคนิคการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป Joomlal / Drupal / Wordpress" (29 เม.ย. 57)

พ.ศ. 2558

- ผ่านการอบรมหลักสูตร PHP&My SQL for Web E-Commerce หลักสูตร 42 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรจาก โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) (10-22 ก.พ. 58)

   
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. งานพัฒนาเว็บไซต์

 

1.1 ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ จัดทำ เพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ ตามที่ได้รับมอบหมายบนเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในส่วนของเว็บเพจการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เกียรติประวัติ รางวัลของคณะฯ
- ภาพสไลด์ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก
- ภาพข่าวและกิจกรรมของคณะฯ
- ข่าวจากสื่อมวลชนของคณะฯ
- ข่าวประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมต่างๆ
- สื่อสารถึงกัน (E-magazine)
- แนะนำอาจารย์ใหม่
- รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์
- ศิษย์เก่าดีเด่น

1.2 ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ จัดทำ เพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ ตามที่ได้รับมอบหมายบนเว็บไซต์ของงานสารสนเทศ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- รายชื่อวารสาร 10 อันดับ ที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร
- ร้านฝากจำหน่ายหนังสือ
- สถิติการยืมหนังสือสูงสุด
- ผลสำรวจความพึงพอใจ
- จดหมายข่าว ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

 

1.3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เฉพาะกิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ (SC Knowledge Management)
- หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
- สวัสดิการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
- MUSC Green
- MUSC Mahidol Channel
- ของที่ระลึกคณะวิทยาศาสตร์

 

1.4 รับผิดชอบดูแล ช่วยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูล และภาพประกอบมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ และของหน่วยงาน และเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมของคณะบนสื่อสังคมออนไลน์
- ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ในเรื่องภาพถ่ายกิจกรรม วารสาร โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และข่าวจากสื่อมวลชน ของคณะฯ
- ข่าวประชาสัมพันธ์บน Facebook, Blog, Google Plus ของคณะฯ

 

1.5 รับผิดชอบ และปฏิบัติงานพิมพ์ข้อมูล สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF และภาพประกอบ รวมทั้งแปลงไฟล์วิดีโอ เพื่อใช้เป็นต้นฉบับในการจัดทำเว็บเพจต่างๆ ทั้งในเว็บไซต์ของคณะฯ และของหน่วยงาน

2. งานด้านสารสนเทศงานวิจัย

 

2.1 ตรวจสอบ เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลผู้แต่ง ค่า Journal Metrics ในฐานข้อมูลผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. งานด้านกราฟฟิก

 

3.1 ออกแบบงานกราฟฟิก สำหรับเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- Paper of the Week
- สไลด์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
- แนะนำอาจารย์ใหม่
- การ์ดแสดงความยินดีต่างๆ
- แบนเนอร์ต่างๆ

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะทำงาน
4.2 เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น
4.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ หรือโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยดูแลสถานที่และการจัดเลี้ยงสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

5. โครงการ / ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 

- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เฉิดฉันทร์ นุชสรา อริศรา)