เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

 

ชื่อ-สกุล

นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ (Chalermpan Tatip)

ตำแหน่ง :

 

พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (งานบริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ)

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2201 5720

e-mail : chalermpan.tat@mahidol.ac.th

 

การศึกษา :

ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การฝึกอบรมและดูงาน :

พ.ศ. 2557

- ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (29 ต.ค.-1 พ.ย 57)

พ.ศ. 2558

- เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC (3 ก.พ.-2 เม.ย 57)
- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Evidence-based Library and Information Science Practice and Research Support Services for Academic Librarians ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (9 ก.พ. 58)
- เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่าย" และได้รับประกาศนียบัตรจาก แขวงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2-3 เม.ย. 58)
- เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การทบทวนการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra” : Acquisition + Circulation ณ หอสมุดและคลังความรู้ฯ (22-23 เม.ย. 58)
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC) และได้รับประกาศนียบัตรจาก แขวงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (19-20 พ.ค. 58)
- เข้าร่วมประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (11-12 มิ.ย. 58)
- ผ่านการอบรม Android Programming และได้รับประกาศนียบัตรจาก Certified Technical Training Center (15-19 มิ.ย.58)
- เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมบริการสารสนเทศ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (23 มิ.ย. 58)
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬา (13, 14 และ 26 ส.ค. 58)
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท E-Book" ณ หอสมุดและคลังความรู้ฯ (6 ต.ค. 58)
- ศึกษาดูงาน "SCG Innovative Exposition 2015" ณ SCG Experience (19 พ.ย. 58)ห

พ.ศ. 2559

- เข้าร่วมอบรม “การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างมหาวิทยาลัย (OCLC WorldShare ILL)” ณ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับคุณบุญญาวดี พงษ์ศิลา (3 มี.ค. 59)

 
 

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

 

1. งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

 

1.1 ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ รวมถึงบริการรับจองสิ่งพิมพ์ที่มีการยืมออก

1.2 ให้บริการตอบคำถาม แนะนำการสืบค้นข้อมูล ชี้แนะแหล่งข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบเล่มที่หาจากชั้นบริการไม่พบ

1.3 ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์ยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์รับสมัครและต่ออายุสมาชิก และอุปกรณ์สำนักงาน บริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ให้พร้อมใช้งาน

2. งานบริการสมาชิกห้องสมุด

 

 

 

2.1 รับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุดลงในระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra

2.2 ดูแลระเบียนสมาชิกห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน บนระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra

2.3 ตรวจสอบ ติดตามทวงถามสิ่งพิมพ์ค้างส่งและค่าปรับค้างชำระจากสมาชิกห้องสมุด รวมถึงแจ้งลบระเบียนสมาชิกที่หมดอายุหรือสมาชิกที่จบการศึกษา

3. งานพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด

 

3.1 พัฒนา ออกแบบ แก้ไข เพิ่มเติม ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับบนเว็บไซต์ E-Books Year 2018

3.2 พัฒนา ออกแบบ แก้ไข เพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด ได้แก่

4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.1 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของคณะ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • สรุปสถิติสมาชิกห้องสมุดส่งขึ้นเว็บไซต์งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หลังปิดภาคการศึกษา

  • สำรวจความต้องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่

  • แปลงเอกสารสมัครสมาชิกของนักศึกษาปริญญาตรี ปี 1 (คณะวิทยาศาสตร์ + คณะแพทยศาสตร์) จากศาลายา ลงในระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

  • เป็นคณะกรรมการจัดงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ในส่วนของฝ่ายประสานงานการออกร้านและการเงิน

  • ปฏิบัติงานแทนคุณบุญญาวดี พงษ์ศิลา เมื่อติดภารกิจ ลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อนประจำปี ได้แก่ บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด และดูแลการออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการทุกประเภทของงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ เพื่อนำส่งรายได้แก่งานคลังของคณะฯ

4.2 ไปอบรม ไปศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนา มีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP & MySQL กับคุณพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

5. โครงการพิเศษหรือนวัตกรรมใหม่ในงาน

 

- โครงการแปลงเอกสารสมัครสมาชิกลงในระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ร่วมกับคุณอัมฤตา)

 

เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ

 

- เป็นผู้ช่วยคณะทำงานประจำห้องประชุมของงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (16th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI)
- คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

Poster Presentation :

นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ : บริการทั่วไป เรื่อง "ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ต" ในงาน "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน" มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 และได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล (16 พ.ย. 58)