เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ (Chalermpan Tatip)
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5720
e-mail: chalermpan.tat@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานบริการสารสนเทศงานวิจัย
  2. งานบริการสมาชิกห้องสมุด
  3. งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  4. งานพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย