(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ (Cherdchan Ratchaburana)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)
ตำแหน่ง
นักเอกสารสนเทศ
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย
สถานที่ติดต่อ
ห้อง K527 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5890
e-mail: cherdchan.rat@mahidol.ac.th
การศึกษา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรมและดูงาน
พ.ศ. 2545
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) รุ่นที่ 4 ได้รับประกาศนียบัตรจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (19-21 พ.ย. 2545)
พ.ศ. 2546
ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า มหาวิทยาลัยเกียวโต และ Nara Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น (3-8 พ.ย. 46)
พ.ศ. 2549
ผ่านการอบรมหลักสูตร การออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Flash Advance หลักสูตร 46 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรจาก โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) (27 พ.ย.-25 ธ.ค. 49)
พ.ศ. 2553
ผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (8 มี.ค. - 26 มิ.ย. 53)
พ.ศ. 2554
- ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEIC Success (32 hours) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (7 มี.ค.-8 เม.ย. 54)
- ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Curtin University, Perth ประเทศออสเตรเลีย (27-31 ก.ค. 54)
พ.ศ. 2558
- ผ่านการอบรมหลักสูตร PHP&My SQL for Web E-Commerce หลักสูตร 42 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรจาก โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) (9 มี.ค.-3 เม.ย. 58)
- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC) และได้รับประกาศนียบัตรจาก แขวงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (19-20 พ.ค. 58)
- ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ" โดยกรมวิทย์บริการ (26 มิ.ย. 58)
- ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (26 ส.ค.-21 ก.ย. 58)
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. งานบริหาร

1.1 รับผิดชอบ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยสารสนเทศงานวิจัย ประกอบด้วย รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาและบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย พัฒนาเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ บริการฝึกอบรมการเรียนรู้สารสนเทศและดัชนีต่างๆ และจัดทำข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพ และรายงานประจำปีด้านการวิจัย งานโครงการเฉพาะกิจในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากล

1.2 รับผิดชอบ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยสารสนเทศงานวิจัย

2. งานพัฒนาและบริการสารสนเทศงานวิจัย

2.1 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้น จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของคณะฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมจำแนกผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจำแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน จำแนกตามรายชื่อคณาจารย์ พร้อมจัดทำเป็นรายงานและจัดเตรียมเป็นข้อมูลสำหรับทำกราฟเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.2 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้นสารสนเทศเพื่อบริการ เช่น สืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รายงานค่า Journal Impact Factor และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ ตอบคำถาม และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ/สถาบันอื่นๆ และฝึกสอนผู้ร่วมงานในการสืบค้น

2.3 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้นสารสนเทศ เพื่อจัดทำข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพ รายงานประจำปีด้านการวิจัย และงานโครงการเฉพาะกิจในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากล

2.4 จัดเตรียมข้อมูลผลงานวิจัยประจำสัปดาห์ (Paper of the Week) เพื่อจัดทำกราฟิกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ

2.5 รวบรวม จัดทำสถิติการใช้วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 รายการ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์งานสารสนเทศฯ (download full-text HTML, PDF)

3. งานพัฒนาเว็บไซต์

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ด้านข้อมูล (web content manager) ตรวจสอบ ดูแลเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในภาพรวม ได้แก่ SC Internet ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของคณะ และ SC Intranet เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร

3.2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ด้านข้อมูล (web content manager) ตรวจสอบ ดูแลเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อการบริการสารสนเทศ บริการวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด

3.3 ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลอาจารย์/นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ลงในฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Academic Staff Research Expertise) ให้เป็นปัจจุบัน

3.4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.5 ประสานงานกับผู้ดูแลเว็บไซต์ในระดับภาควิชา / หน่วยงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ทั้ง domain ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยพัฒนาเว็บไซต์สำหรับใช้ในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน

3.6 ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์นอกเวลา เพิ่มเติมภาพข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามตารางเวรที่กำหนด

4. งานพัฒนา (พัฒนาองค์กร/พัฒนาตน)

4.1 การวิเคราะห์ระบบงาน SIPOC

4.2 การรับเชิญบรรยาย สอน วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร

4.3 งานพัฒนาอื่นๆ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับคณะวิทยาศาสตร์

5. ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.1 เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยจัด

5.2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะทำงานในโครงการต่างๆ ในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย

5.3 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.4 ช่วยปฏิบัติงานจัดหาวารสารและฐานข้อมูล

5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. โครงการ

- โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สารสนเทศผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSC E-Publication Monitoring System) (พิชิต เฉิดฉันทร์)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (MUSC website development) (เฉิดฉันทร์ นุชสรา อริศรา)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์งานสารสนเทศฯ (เฉิดฉันทร์ นุชสรา อริศรา)
- โครงการพัฒนาปรับปรุง ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Academic Staff Research Expertise)

เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
พ.ศ. 2558

- คณะทำงานประจำห้องประชุมของงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (16th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI)

- รองหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์คุณภาพผลงานวิจัยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2548-2557) ของอาจารย์และนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พ.ศ. 2559

- คณะทำงานโครงการวิจัย เรื่อง "โครงการนำร่อง การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับกลุ่มสาขาวิชา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2559 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พ.ศ. 2561

- คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Oral Presentation

นำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation บทความเรื่อง "Exploring the Eligible Course Contents from MOOCs for Librarian Professional Development" ในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL XVI) (12 มิ.ย. 58)

วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "รายวิชาที่เหมาะสมกับการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ์" ในกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล" (14 ก.ค. 58)

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นข้อมูล และการหาค่า Citations, ค่า Journal Impact Factor ค่า h-index" ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (25 ม.ค. 61)

เป็นผู้ช่วยวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "เทคนิควิธีการสืบค้น Impact Factor, Journal Quartile, h – index และค่า SNIP จากฐานข้อมูล Scopus, SJR, ISI, JCR, ACI ,TCI และการสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร" ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (5 มี.ค. 61)

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเลือกวารสารวิชาการเพื่อตีพิมพ์ผลงาน" ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (21 มี.ค. 61)