เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ (Cherdchan Ratchaburana)
ตำแหน่ง
นักเอกสารสนเทศ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5890
e-mail: cherdchan.rat@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  2. งานสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
  3. งานพัฒนาและบริการสารสนเทศงานวิจัย
  4. งานพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และงานสารสนเทศฯ
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย