เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ (Cherdchan Ratchaburana)

ตำแหน่ง :

นักเอกสารสนเทศ
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง K527 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5890
e-mail : cherdchan.rat@mahidol.ac.th

   

การศึกษา :

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมและดูงาน :

พ.ศ. 2545

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) รุ่นที่ 4 ได้รับประกาศนียบัตรจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (19-21 พ.ย. 2545)

พ.ศ. 2546

ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า มหาวิทยาลัยเกียวโต และ Nara Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น (3-8 พ.ย. 46)

พ.ศ. 2549

ผ่านการอบรมหลักสูตร การออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Flash Advance หลักสูตร 46 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรจาก โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) (27 พ.ย.-25 ธ.ค. 49)

พ.ศ. 2553

ผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (8 มี.ค. - 26 มิ.ย. 53)

พ.ศ. 2554

- ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEIC Success (32 hours) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (7 มี.ค.-8 เม.ย. 54)
- ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Curtin University, Perth ประเทศออสเตรเลีย (27-31 ก.ค. 54)

พ.ศ. 2558

- ผ่านการอบรมหลักสูตร PHP&My SQL for Web E-Commerce หลักสูตร 42 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรจาก โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) (9 มี.ค.-3 เม.ย. 58)
- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC) และได้รับประกาศนียบัตรจาก แขวงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (19-20 พ.ค. 58)
- ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ" โดยกรมวิทย์บริการ (26 มิ.ย. 58)
- ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (26 ส.ค.-21ก.ย. 58)

   
   

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

 

1. งานบริหาร

 

1.1 รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน การรวบรวมผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลทำเนียบบุคลากร และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
1.2 รับผิดชอบ กำกับ และควบคุมดูแลบุคลากรในหน่วยสารสนเทศงานวิจัย
1.3 รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานวารสาร บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด และศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1.4 รับผิดชอบ กำกับ และควบคุมดูแลบุคลากรในหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

2. งานพัฒนาและบริการสารสนเทศงานวิจัย

 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้น จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของคณะฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมจำแนกผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจำแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน จำแนกตามรายชื่อคณาจารย์ พร้อมจัดทำเป็นรายงานและจัดเตรียมเป็นข้อมูลสำหรับทำกราฟเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

2.2 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้นสารสนเทศเพื่อบริการ เช่น สืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รายงานค่า Journal Impact Factor และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ ตอบคำถาม และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ/สถาบันอื่นๆ และฝึกสอนผู้ร่วมงานในการสืบค้น

 

2.3 รวบรวม จัดทำสถิติการใช้วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายการ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์งานสารสนเทศฯ (download full-text HTML, PDF)

3. งานพัฒนาเว็บไซต์

 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ด้านข้อมูล (web content manager) ตรวจสอบ ดูแลเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในภาพรวม ได้แก่ SC Internet ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของคณะ และ SC Intranet เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร

3.2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ด้านข้อมูล (web content manager) ตรวจสอบ ดูแลเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อการบริการสารสนเทศ บริการวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด

 

3.3 ประสานงานกับผู้ดูแลเว็บไซต์ในระดับภาควิชา / หน่วยงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ทั้ง domain ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยพัฒนาเว็บไซต์สำหรับใช้ในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน

4. ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะทำงานในโครงการต่างๆ
4.2 เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้นและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. โครงการ / ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 

- โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สารสนเทศผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2 (MUSC E-Publication Monitoring System) (พิชิต เฉิดฉันทร์)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (MUSC website development) (เฉิดฉันทร์ นุชสรา อริศรา)

   

เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ

 

- คณะทำงานประจำห้องประชุมของงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (16th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI)

 

- รองหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

   

Oral Presentation :

นำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation บทความเรื่อง "Exploring the Eligible Course Contents from MOOCs for Librarian Professional Development" ในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL XVI) (12 มิ.ย. 58)

   

วิทยากร :

บรรยายหัวข้อ "รายวิชาที่เหมาะสมกับการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ์" ในกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล" (14 ก.ค. 58)