ครรชิต บุญเรือง

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

 

ชื่อ-สกุล

นายครรชิต บุญเรือง (Kanchit Boonruang)

ตำแหน่ง :

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
หัวหน้าหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (มีนาคม 2559-ปัจจุบัน)

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5720
e-mail : kanchit.boo@mahidol.ac.th

   

การศึกษา :

วท.บ. (การจัดการสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
     
1. งานบริหาร
  1.1 รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานวารสาร บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด และศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1.2 รับผิดชอบ กำกับ และควบคุมดูแลบุคลากรในหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2. งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Research Help Desk)
  2.1 รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าจากฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต และวารสารฉบับพิมพ์ ตามตารางเวรที่กำหนดในเวลา (08.00-16.00 น.) และนอกเวลา (16.00-19.30 น.) ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้น อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้บริการ รวมถึงความเรียบร้อยของเคาน์เตอร์บริการ และสรุปรายงานสถิติเป็นประจำทุกเดือนรายงานที่ประชุมกรรมการประจำคณะและส่งให้เว็บมาสเตอร์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
2.2 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้นสารสนเทศเพื่อบริการ เช่น สืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รายงานค่า Journal Impact Factor และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการสำเนาเอกสาร Article Express
3. งานพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด
  3.1 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข เพิ่มเติม รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการใช้งานและวิธีสืบค้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด
- รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือ (E-Databases) http://stang.sc.mahidol.ac.th/online/ebase.php
- คู่มือและวิดีโอแนะนำวิธีการสืบค้น http://stang.sc.mahidol.ac.th/online/guide.php
3.2 ปฏิบัติหน้าที่แก้ไข เพิ่มเติม รายการวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในลักษณะ Application สำหรับ Smartphone หรือ Tablet ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และบลอกห้องสมุด พร้อมจัดทำคู่มือวิธีการใช้งาน (เฉพาะระบบ Android) http://stang.sc.mahidol.ac.th/online/connect.php
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข เพิ่มเติมสารสนเทศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด
- รายชื่อห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย http://stang.sc.mahidol.ac.th/online/library.php
- หนังสือพิมพ์ ทีวี และสื่อ http://stang.sc.mahidol.ac.th/online/newspaper.php
- ฐานข้อมูลเอกสารสิทธิบัตร http://stang.sc.mahidol.ac.th/online/patents.php
- พจนานุกรม http://stang.sc.mahidol.ac.th/online/dictionary.php
3.4 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข เพิ่มเติมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals 2018) http://stang.sc.mahidol.ac.th/online/ejournal.php
4. งานจัดการรายได้จากการบริการของห้องสมุด
  ปฏิบัติหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบการออกใบเสร็จค่าบริการสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อตรวจทานและยืนยันความถูกต้องของการออกใบเสร็จ
5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5.1 สำรวจความต้องการใช้ และความพึงพอใจประจำปีในการเข้าใช้ e-Databases หรือ e-Journals
5.2 เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้วารสาร/ฐานข้อมูลวิชาการ ทั้งส่วนบุคคลและคณะ ทั้งแบบรายวิชา และนอกห้องเรียน
5.3 เข้าร่วมการอบรมสัมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ปฏิบัติงานแทนคุณดวงพร โพธิ์บุตร, คุณรัตน์ชนก ยอดพินิจเมื่อติดภารกิจ ลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อนประจำปี ได้แก่ บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าจากฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต และบริการสำเนาระหว่างห้องสมุด
โครงการพิเศษ  
  โครงการคัดวารสารวิชาการฉบับพิมพ์ออกเพื่อจัดสรรพื้นที่สำหรับการให้บริการนั่งอ่านภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ระยะที่ 2 วารสารหมวด I - Z)
 
เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - คณะทำงาน (หัวหน้าทีมสืบค้น 1) โครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)