ครรชิต บุญเรือง

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นายครรชิต บุญเรือง (Kanchit Boonruang)
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5720
e-mail: kanchit.boo@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานบริการสารสนเทศงานวิจัย
  2. งานพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด
  3. งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Research Help Desk)
  4. งานจัดการรายได้จากการบริการของห้องสมุด
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย